Všeobecná ustanovení soutěže

  • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit ukončit nebo změnit její pravidla, kdykoli bez udání důvodů nebo poskytnutí kompenzace.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže.
  • Účastníci nemohou požadovat peněžní plnění výměnou za výhry v soutěži a nemají nárok na jakékoli jiné plnění ze strany organizátora než to, které je uvedeno v těchto pravidlech.
  • Výhru je možné převést na jinou osobu jen se souhlasem organizátora. Na výhru v soutěži neexistuje právní nárok.
  • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat tato pravidla.
  • Organizátor si vyhrazuje právo sporné případy porušení pravidel soutěže posoudit a případně vyloučit ze soutěže účastníka, který porušil tato pravidla, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

Souhlas

Poskytnutím díla soutěžící prohlašují a potvrzují, že dílo je výsledkem jejich vlastní práce a je autentické. Poskytnutím díla a jeho následným neomezeným užitím ze strany pořadatele soutěže účastníci soutěže zároveň prohlašují, že nejsou porušena žádná zejména autorská či obdobná práva (práva na ochranu osobnosti) třetích osob a že případně sám přímo a na své náklady takové nároky vypořádal či vypořádá.

Soutěžící uděluje pořadateli soutěže oprávnění (licenci) dílo užít, a to všemi způsoby užití, v časově, místně a množstevně neomezeném rozsahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a rovněž v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých organizátorovi. Účastí v akci soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích. Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.

 

Užitečné odkazy